Професионален стрес кај приватното обезбедување тест | Обука за обучувачи

Professional stress in private security | Training for trainers

сд

Човековите права и слободи и приватното обезбедување тест | Обука за обучувачи

Human rights and freedoms and private security | Training for trainers

сд

Комуникациски вештини во вршење приватно обезбедување тест | Обука за обучувачи

Communication skills in private security | Training for trainers

сд

Професионален стрес кај приватното обезбедување тест | Основно ниво

Професионален стрес во приватното обезбедување | основно ниво

а

Човековите права и слободи и приватното обезбедување тест | Основно Ниво

Човечки права и слободи во приватното обезбедување | основно ниво

а

Комуникациски вештини во вршење приватно обезбедување тест | Основно ниво

Комуникациски вештини во приватното обезбедување | основно ниво

t

Професионален стрес кај приватното обезбедување тест | Напредно ниво

Professional stress in private security | Advanced level

сд

Човековите права и слободи и приватното обезбедување тест | Напредно ниво

Human rights and freedoms and private security | Advanced level

сд

Комуникациски вештини во вршење приватно обезбедување тест | Напредно ниво

Communication skills in private security | Advanced level

сд